Velkommen til GMFK!


 

 

 

Velkommen til GMFK

Trykk her for å laste ned dokumentet som Adobe Pdf!


Vedlagt følger generell informasjon om hva som skjer inneværende år. Vi har også lagt ved reviderte sikkerhetsregler som vi ber alle lese og respektere. Nytt av året er en egenerklæring som vi ber deg lese og følge slik at formålet ivaretas! Dette er viktig for å sikre fortsatt godt forhold mellom klubb, naboer og grunneier.

Klubbmøter:
Vi oppfordrer alle til å møte på våre klubbmøter! Våre klubbmøter holdes i Grendehuset på Blakstadheia. Møtene holdes den første torsdagen i måneden og starter kl. 18.00. Det serveres gratis kaffe og kaker. På disse møtene tar vi opp saker og avgjørelser som gjelder alle medlemmene. Det gis info fra styret og det er satt av god tid for spennende tema og diskusjoner. Vedlagt ligger terminlista og vi ber dere allerede nå å plotte disse inn i kalenderen!

 

Hjemmesiden:
Våre internettsider www.gmfk.net blir relansert forrige vinter! All nødvendig informasjon om klubben, våre aktiviteter og terminliste vil være lett tilgjengelig her. Det er også opprettet et diskusjonsforum for klubbens medlemmer som man enkelt kan komme til fra den samme hjemmesiden.

 

SMS-varsling:
Forrige år tok klubben i bruk SMS-varsling i forkant av møter, arrangement eller ved annen viktig klubbinformasjon. Mobilnummeret henter vi fra medlemsregistret så vi oppfordrer at alle sjekker sine registrerte opplysninger her: www.nlf.no/MeLWin

Det er kun styret og SMS-ansvarlig som har tilgang til denne informasjonen. Du kan reservere deg mot SMS ved å kontakte styremedlem Jan Aarrestad (jan@aarrestad.no)

 

Sosialt samvær:
Vi satser på flere kombinerte fly- og grillkvelder på flyplassen. Disse blir annonsert på våre web-sider og pr. SMS-melding!

 

Innendørs-flyving:
Det flys innendørs i Birkenlundhallen hver søndag fra kl. 18.00 til 21.30!

Klubbens organisasjon 2012

Gullknapp Modellflyklubbs styre for 2012 består av:

Styreleder: Svenn Østrem
Sekretær: Johannes Gjessing

Kasserer: Jan Aarrestad
Styremedlem: Knit Jørgen Myre 
Styremedlem: Yngve Sekkenes
Varamedlem: Øystein Tangås
Varamedlem: Tom Erik Smedal

Valgkomite for neste periode: Fredrik Wessel og Stin Kjærsmeier

 

Klubbens undergrupper ledes av følgende:

Motorfly: Johannes Gjessing
Seilfly: Yngve Sekkenes
Helikopter: Øystein Tangås
Indoor:Karl Erling Lundstrøm

Sikkerhets-sjef: Stin Kjersmeier og Fredrik Wessel
Politiattester: Terje Post

Oppdatert klubbinformasjon

Referat fra årmøtet, oppdaterte flyplassregler og årsberetningen for 2009 er nå lagt ut under Informasjon om klubben. Trykk her for å lese mer… 

 

 

FLYPLASSREGLER

Regler for bruk av flyplassen – revidert oktober 2015

Trykk her for å laste ned reglementet som Adobe Pdf!

Generell informasjon: Modellflyging på Gullknapp er kun tillatt for personer som har gyldig medlemskap i Gullknapp Modellflyklubb. Medlemskort skal kunne fremvises. Gjesteflyving krever at man er i følge med medlem av GMFK.

1. Tillatte flytider:


žTorsdag fra15.00 til kl 21.00

Lørdag:0900 til 2100

žSøndager og andre helligdager: kl 11.00 til kl 21.00
žDet er ikke tillat å fly disse helligdagene: Julaften, 1.juledag, 2.juledag, 1. Nyttårsdag, Langfredag, 17. mai

2. Tillatt flyområde:
žVanlig flyområde er vest for – og langsmed stripa.
žFlyging over depot, parkeringsplass, taxestripe, og anleggsområde er forbudt. Det betyr at det ikke lengre er lov å fly nord for hangarer og områder som nå planeres ut.
ž

3. Frekvensklyper:
žDe som fortsatt benytter 35mHz-båndet må selv kontrollere om andre piloter også flyr på samme kanal. Tavlen for frekvensklyper er nå ikke lengre i bruk.

 

4. Start av motor og depot:

žModellfly/helikopter skal parkeres i depotområde mellom hver flyging. Det er ikke tillatt å parkere/oppbevare modellfly langs flystripe eller taxestripe for store fly.
žMotor kan startes i depot dersom stor aktsomhet utvises, og dersom det er lite folktilstede. Rusing og justering skal ikke foregå her, men i eget avsatt område utenfor
depot. Hvis det er mange tilstede skal også oppstart foregå utenfor depot.
žDet er ikke tillatt å taxe mot biler, bygg eller mennesker.žBarn, hunder og lek i depot eller startområde er forbudt.

5. Flyging:
žMan skal alltid stå på plass avsatt til dette, og alle piloter står samlet. 
žVed avgang og landing skal det gis klar melding. (Rope: ”Avgang” eller ”landing”)žDet skal maksimalt være tre modellfly i luften samtidig. Det er ikke tillatt å ta
helikopter opp når det fra før er modellfly i luften uten at klar avtale om dette er gjort.
žMaks flytid er 8 minutter (i luften). Det oppfordres til å vise hensyn!
žPilot må alltid påse at det er fritt for turgåere og lignende både på og langsmed stripa
før avgang.

6. Hjelp:
žMedlemmer plikter å hjelpe hverandre, og spesielt se til at nye / usikre modellflygere får hjelp. Er man usikker på egen ferdighet, skal man tilkalle hjelp av erfaren flyger.

7. Vikeplikt:
žBemannede luftfartøy har alltid fortrinnsrett både ved avgang og landing, i luften og på bakken. Når et slikt fartøy viser seg i landings eller startprosedyre, eller via radiokommunikasjon, skal modellfly straks landes.

8. Generelt hensyn:
žAlle forbrenningsmotorer skal være effektivt støydempet!žMan skal alltid vise hensyn til øvrig ferdsel på flystripa, enten denne er lovlig eller ikke.
žDet kreves hensynsfull adferd ovenfor naboer, også ved kjøring til/fra plassen.
žPlassen skal forlates i den stand den var ved ankomst (eller bedre).
ž
Ta med egen søppel hjem!
ž
«Bruks- og Miljøerklæringen” skal respekteres!

9. Radiokommunikasjon:

Enveis-radio vil befinne seg i brakka, og SKAL brukes av alle som flyr modellfly. Den er ferdig innstilt på Gullknapp Traffic 123.5. Fullsize fly og helikopter skal varsle inn og utflyvning på denne frekvensen, og skal tjene som et supplement for gjeldene regler for overflyvning på tvers av stipa før landing. Som før skal alle modeller landes ved overflyving av fullsize, og ved melding om landing via radio.

 

Styret GMFK

 

Egenerklæring for GMFK’s medlemmer

 

Egenerklæring for GMFK’s medlemmer

Formålet med erklæringen er å sikre klubbens medlemmer og andre som berøres av klubbens aktivitet at sikkerhet og miljø ivaretas.

Det er viktig at du som nytt eller gammelt medlem av Gullknapp Modellflyklubb er med på å bevare det gode miljøet, både som klubbmedlem og som ambassadør for den sporten vi driver! Derfor ber vi deg om lese og følge denne erklæringen slik at formålet ivaretas!

Gullknapp Modellflyklubb har gjennom mange år opparbeidet et godt miljø i og omkring klubben. Dette miljøarbeidet retter seg like mye mot klubbens medlemmer som mot våre omgivelser. Det ene er avhengig av det andre. Mister vi den tilliten vi har i vårt nærmiljø omkring flyplassen kan vi miste retten til å drive aktivitet der, og dermed blir hele vår eksistens i faresonen.

De enkle kravene vi stiller gjelder oss selv og vår egen oppførsel i forbindelse med kjøring til/fra flyplassen og bruken av den. Det handler i all enkelhet om bevaringen av vårt miljø og ikke minst noe så selvfølgelig som normal folkeskikk!

Ved å undertegne dette dokumentet bekrefter du at du har lest og forstått det til enhver tids gjeldene Flyplassregler (finnes på www.gmfk.net) samt at du tar følgende hensyn:

1) Vi kjører til og fra Gullknapp flyplass som det er vårt eget bomiljø.

2) Vi kjører i gangfart gjennom snuplassen, maks. 20km/t.

3) Vi rydder alltid opp etter oss, og tar med søppel hjem!

Bruks og miljøerklæringa skal revideres minimum hvert 3. år, eller ved eget vedtak i klubbens årsmøte.

Dette er et dokument for å sikre et gjensidig tillitsforhold mellom klubben, deg som medlem, grunneier og våre naboer. Avtalen er først og fremt rettet mot bruk av Gullknapp flyplass, men gjelder også alle andre steder der det drives aktivitet av klubben så langt reglene kan passe.

Denne avtalen finnes i to 2 originaler, signert av begge parter. 1 part oppbevares av GMFK styreleder.

Sted/dato …………….. ……………./……………../20……..

Medlem: ……………………………………. GMFK styreleder: …………………………

Hanstholm – Våren 2010

19-22 mars arrangerte GMFK sin årlige vår-tur til Hanstholm, Danmark. Dette er 5. gangen klubben arrangerer denne turen. Seilflyving viser seg fortsatt å være populært, denne gangen var vi 15 17 piloter som koste seg stort på hangene i Hanstholm! 

 

 

 

Bilder fra turen ligger under galleriet,trykk her for link videre

 

På lørdagen ble det arrangerte en uhøytidlig F3F-konkurranse. Forholdene var dårlige med lite vind fra varierende retninger slik at vi klarte bare å fly 4 omganger. Yngve vant foran Jan og Jann. Gratulerer! Resultatene og tidene ble som følger: